เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลมหาสารคาม
2
22.00
0.00
20.46
1.54
7.00%
2
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
10.08
0.00
7.72
2.37
23.45%
3
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
14
69.56
0.00
52.57
17.00
24.43%
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20
101.23
0.00
64.68
36.55
36.10%
5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.87
0.00
14.88
9.95
40.01%
6
โรงเรียนผดุงนารี
1
15.43
0.00
6.43
9.00
58.33%
7
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.61
0.00
3.82
5.79
60.23%
8
โครงการชลประทานมหาสารคาม
4
25.69
0.00
9.71
15.96
62.11%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
80
19.96
0.00
6.25
13.69
68.57%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
182
16.92
0.00
4.72
12.21
72.13%
11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1
34.05
0.00
8.81
25.24
74.13%
12
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
18
23.51
0.00
5.72
17.54
74.60%
13
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
22
49.85
0.00
10.03
39.67
79.58%
14
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
9
77.70
0.00
12.63
65.06
83.73%
15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
83
204.89
0.00
19.21
176.64
86.21%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
23
10.39
0.00
0.16
10.23
98.46%
17
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8
125.02
0.00
0.00
123.38
98.69%
18
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
11.48
0.00
0.00
11.48
100.00%
19
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
4
11.16
0.00
0.00
11.16
100.00%
20
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1
6.90
0.00
0.00
6.90
100.00%
21
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
3
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
22
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
2
5.46
0.00
0.00
5.46
100.00%
23
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
24
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
1
0.18
0.00
0.00
0.18
100.00%
รวม
489
887.14
0.00
247.78
628.20
70.81%
×