เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
80.94
0.00
80.94
0.00
0.00%
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
13
1.49
0.00
1.49
0.00
0.00%
3
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.48
0.00
0.00%
4
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.52
0.00
24.51
0.01
0.04%
5
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
6
13.51
0.00
13.20
0.31
2.30%
6
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
19
13.59
0.00
13.21
0.38
2.77%
7
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.03
0.00
7.95
1.08
11.97%
8
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
17
93.25
0.00
80.08
13.16
14.11%
9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3
12.43
0.00
9.84
2.11
16.93%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
96.59
0.00
79.50
17.09
17.69%
11
โครงการชลประทานมหาสารคาม
1
8.27
0.00
6.46
1.81
21.93%
12
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.90
0.30
25.00%
13
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
2
5.20
0.00
3.35
1.85
35.50%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
110
14.27
0.00
7.87
6.40
44.85%
15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
189.15
0.00
108.24
89.31
47.21%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
81
5.83
0.00
3.08
2.75
47.23%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
42
3.12
0.00
1.31
1.81
58.01%
18
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
49.38
0.00
4.47
44.91
90.94%
19
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
รวม
436
627.40
0.00
446.87
188.43
30.03%
×