เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.59
0.00
21.48
3.10
12.61%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
80.94
0.00
56.19
24.75
30.57%
3
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
18
40.59
0.00
0.00
13.59
33.48%
4
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
6
13.51
0.00
7.92
5.59
41.38%
5
โครงการชลประทานมหาสารคาม
1
7.21
0.00
2.51
4.70
65.13%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3
11.94
0.00
3.70
8.24
69.00%
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
124.37
0.00
0.00
86.68
69.69%
8
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
17
98.17
0.00
7.91
85.22
86.81%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
42
3.22
0.00
0.10
3.12
96.81%
10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
176.97
0.00
11.04
174.34
98.51%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
81
5.83
0.00
0.00
5.83
99.95%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
110
14.27
0.00
0.00
14.27
99.98%
13
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
48.40
0.00
0.00
48.40
100.00%
14
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
15
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
2
5.20
0.00
0.00
5.20
100.00%
16
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
13
1.49
0.00
0.00
1.49
100.00%
18
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.00
0.48
100.00%
20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
รวม
434
669.91
0.00
110.87
497.72
74.29%
×