เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.52
0.00
18.60
5.92
24.13%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
80.94
0.00
56.19
24.75
30.57%
3
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
6
13.51
0.00
7.92
5.59
41.38%
4
โครงการชลประทานมหาสารคาม
1
7.21
0.00
2.51
4.70
65.13%
5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3
11.94
0.00
3.70
8.24
69.00%
6
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
17
93.13
0.00
7.91
85.22
91.50%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
176.97
0.00
11.04
174.34
98.51%
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
81
5.83
0.00
0.00
5.83
99.95%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
110
14.27
0.00
0.00
14.27
99.98%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
86.68
0.00
0.00
86.68
100.00%
11
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
48.40
0.00
0.00
48.40
100.00%
12
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
16
13.59
0.00
0.00
13.59
100.00%
13
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
14
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
2
5.20
0.00
0.00
5.20
100.00%
15
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
42
3.12
0.00
0.00
3.12
100.00%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
13
1.49
0.00
0.00
1.49
100.00%
18
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.00
0.48
100.00%
20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
รวม
432
600.02
0.00
107.90
500.53
83.41%
×