เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
4
22.19
0.00
20.46
1.73
7.80%
3
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
10.08
0.00
7.72
2.37
23.45%
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
605.49
0.00
459.36
142.88
23.59%
5
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
17
73.29
0.00
50.15
22.71
30.98%
6
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.87
0.00
14.88
9.95
40.01%
7
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.61
0.00
3.82
5.79
60.23%
8
โครงการชลประทานมหาสารคาม
4
25.69
0.00
9.71
15.96
62.11%
9
โรงเรียนผดุงนารี
1
15.43
0.00
3.86
11.57
75.00%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
189
20.05
0.00
4.72
15.34
76.48%
11
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
19
23.71
0.00
4.37
19.09
80.50%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
86
22.28
0.00
4.12
18.14
81.40%
13
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
10
83.72
0.00
12.66
71.06
84.88%
14
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
83
204.89
0.00
19.21
176.64
86.21%
15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
22
49.85
0.00
3.48
46.23
92.72%
16
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8
125.02
0.00
0.00
123.38
98.69%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
26
12.48
0.00
0.16
12.32
98.72%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3
1.22
0.00
0.01
1.21
98.85%
19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
5
49.30
0.00
0.00
49.30
99.99%
20
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
32.19
0.00
0.00
32.19
100.00%
21
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
11.48
0.00
0.00
11.48
100.00%
22
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
5
11.39
0.00
0.00
11.39
100.00%
23
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1
6.90
0.00
0.00
6.90
100.00%
24
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
3
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
25
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
2
5.46
0.00
0.00
5.46
100.00%
26
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.38
0.00
0.00
0.38
100.00%
28
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
5
0.15
0.00
0.00
0.15
100.00%
29
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
30
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
31
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
533
1,458.23
0.00
618.67
824.68
56.55%
×