งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ความคืบหน้าโครงการ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่บันทึกสถานะแล้ว 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
อปท
อำเภอ
สถานะโครงการ
ยังไม่ดำเนินการ
ร่าง TOR
ราคากลาง
ร่างประกาศ
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะ
ลงนามในสัญญา
อื่นๆ
รวม
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
×