สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
46.40
0.00
46.40
100.00%
รวม
2
46.40
0.00
46.40
100.00%
×
×