โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
7
197.49
0.00
197.49
100.00%
รวม
7
197.49
0.00
197.49
100.00%
×
×