สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
6.98
0.00
6.98
100.00%
รวม
3
6.98
0.00
6.98
100.00%
×
×