สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.17
0.00
1.17
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
53.49
0.00
53.49
100.00%
รวม
2
54.65
0.00
54.65
100.00%
×
×