สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
43.52
0.00
43.52
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
2.73
0.00
2.73
100.00%
รวม
5
46.25
0.00
46.25
100.00%
×
×