สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.81
0.00
1.81
100.00%
รวม
1
1.81
0.00
1.81
100.00%
×
×