ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
48.58
0.00
48.58
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.29
0.00
0.29
100.00%
รวม
2
48.87
0.00
48.87
100.00%
×
×