สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
43.32
0.00
43.32
100.00%
รายจ่ายลงทุน
8
58.49
0.00
58.49
100.00%
รวม
10
101.82
0.00
101.82
100.00%
×
×