สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
45.79
0.00
45.79
100.00%
รายจ่ายลงทุน
17
26.39
0.00
24.38
92.37%
รวม
20
72.18
0.00
70.17
97.21%
×
×