วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
รวม
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
×
×