วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
2.84
0.00
2.84
100.00%
รวม
1
2.84
0.00
2.84
100.00%
×
×