สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
106.59
0.00
106.59
100.00%
รายจ่ายลงทุน
644
160.22
0.00
159.55
99.59%
รวม
648
266.80
0.00
266.14
99.75%
×
×