โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
2.35
0.00
2.33
99.19%
รายจ่ายลงทุน
13
67.90
0.00
67.45
99.33%
รวม
16
70.26
0.00
69.78
99.33%
×
×