มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
1.71
0.00
1.71
99.77%
รวม
3
1.71
0.00
1.71
99.77%
×
×