งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
6.91
0.00
5.79
83.75%
รายจ่ายลงทุน
144
68.82
7.31
50.78
73.78%
รวม
148
75.73
7.31
56.56
74.69%
×
×