งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
6.91
0.00
6.20
89.74%
รายจ่ายลงทุน
144
68.82
3.31
54.59
79.32%
รวม
148
75.73
3.31
60.79
80.27%
×
×