องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
9.26
6.10
0.00
0.00%
รวม
1
9.26
6.10
0.00
0.00%
×
×