สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
1.66
1.62
0.00
0.00%
รวม
2
1.66
1.62
0.00
0.00%
×
×