สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
1.66
0.00
1.62
97.49%
รวม
2
1.66
0.00
1.62
97.49%
×
×