เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
4
6.91
0.00
6.20
89.74%
2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
3
2.35
0.00
2.33
99.19%
3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
106.59
0.00
106.59
100.00%
4
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
48.58
0.00
48.58
100.00%
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1
47.20
0.00
47.20
100.00%
6
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
2
46.40
0.00
46.40
100.00%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
3
45.79
0.00
45.79
100.00%
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1
45.24
0.00
45.24
100.00%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
1
44.20
0.00
44.20
100.00%
10
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
4
43.52
0.00
43.52
100.00%
11
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
2
43.32
0.00
43.32
100.00%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
1
34.35
0.00
34.35
100.00%
13
โรงเรียนผดุงนารี
1
7.66
0.00
7.66
100.00%
14
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
1
7.13
0.00
7.13
100.00%
15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
3
6.98
0.00
6.98
100.00%
16
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1
6.27
0.00
6.27
100.00%
17
โรงเรียนวาปีปทุม
1
6.15
0.00
6.15
100.00%
18
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
5.55
0.00
5.55
100.00%
19
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
20
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1
2.84
0.00
2.84
100.00%
21
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
1
2.29
0.00
2.29
100.00%
22
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
2.24
0.00
2.24
100.00%
23
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
1
2.12
0.00
2.12
100.00%
24
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
1.81
0.00
1.81
100.00%
25
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
1
1.57
0.00
1.57
100.00%
26
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1
1.17
0.00
1.17
100.00%
27
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
0.71
0.00
0.71
100.00%
28
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.24
0.00
0.24
100.00%
29
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
30
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.09
100.00%
รวม
47
573.18
0.00
572.45
99.87%
×