เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
1
9.26
0.00
6.10
65.85%
2
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
148
75.73
3.31
60.79
80.27%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
20
72.18
0.00
70.17
97.21%
4
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
1.66
0.00
1.62
97.49%
5
โรงพยาบาลมหาสารคาม
16
70.26
0.00
69.78
99.33%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
648
266.80
0.00
266.14
99.75%
7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
1.71
0.00
1.71
99.77%
8
โครงการชลประทานมหาสารคาม
7
197.49
0.00
197.49
100.00%
9
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
10
101.82
0.00
101.82
100.00%
10
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
2
54.65
0.00
54.65
100.00%
11
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
2
48.87
0.00
48.87
100.00%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1
47.20
0.00
47.20
100.00%
13
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
2
46.40
0.00
46.40
100.00%
14
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
5
46.25
0.00
46.25
100.00%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1
45.24
0.00
45.24
100.00%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
1
44.20
0.00
44.20
100.00%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
1
34.35
0.00
34.35
100.00%
18
โรงเรียนผดุงนารี
1
7.66
0.00
7.66
100.00%
19
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
1
7.13
0.00
7.13
100.00%
20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
3
6.98
0.00
6.98
100.00%
21
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1
6.27
0.00
6.27
100.00%
22
โรงเรียนวาปีปทุม
1
6.15
0.00
6.15
100.00%
23
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
5.55
0.00
5.55
100.00%
24
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
25
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1
2.84
0.00
2.84
100.00%
26
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
1
2.29
0.00
2.29
100.00%
27
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
2.24
0.00
2.24
100.00%
28
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
1
2.12
0.00
2.12
100.00%
29
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
1.81
0.00
1.81
100.00%
30
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
1
1.57
0.00
1.57
100.00%
31
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
0.71
0.00
0.71
100.00%
32
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.24
0.00
0.24
100.00%
33
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
34
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.09
100.00%
รวม
889
1,221.63
3.31
1,200.33
98.25%
×