เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
1
9.26
0.00
6.10
65.85%
2
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
144
68.82
3.31
54.59
79.32%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
17
26.39
0.00
24.38
92.37%
4
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
1.66
0.00
1.62
97.49%
5
โรงพยาบาลมหาสารคาม
13
67.90
0.00
67.45
99.33%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
644
160.22
0.00
159.55
99.59%
7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
1.71
0.00
1.71
99.77%
8
โครงการชลประทานมหาสารคาม
7
197.49
0.00
197.49
100.00%
9
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
8
58.49
0.00
58.49
100.00%
10
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1
53.49
0.00
53.49
100.00%
11
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
1
2.73
0.00
2.73
100.00%
12
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.29
0.00
0.29
100.00%
รวม
842
648.45
3.31
627.87
96.82%
×