ทต.ขามเรียง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดอนหน่อง - หนองขาม) หมู่ที่ 16 ตำบลขามเรียง กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 787 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,935 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลขามเรียง) เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชั
1,992,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1,992,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหัวหนอง – หนองอุ่ม) หมู่ที่ 10 ตำบลขามเรียง ผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลขามเรียง) เทศบาลต
1,848,000.00
1,530,000.00
0.00
1,530,000.00
0.00%
82.79%
318,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหัวหนอง – โนนแสบง) หมู่ที่ 10 ตำบลขามเรียง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลขามเรียง) เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
1,848,000.00
1,599,999.00
0.00
1,599,999.00
0.00%
86.58%
248,001.00
รวม
5,688,000.00
3,129,999.00
0.00
3,129,999.00
0.00%
55.03%
2,558,001.00
×
×
×