ทต.ท่าขอนยาง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางแยกทางหลวง หมายเลข 2202 ซอยเชื่อมระหว่าง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ถนนสายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-บ้านดอนยม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,615 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
2,251,000.00
0.00
2,195,000.00
2,195,000.00
97.51%
97.51%
56,000.00
2
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทาง หมู่ที่ 1-13 แยกหอพักกรีนเฮาท์ ไปทาง ซอยเถียงนาครูน้อย ถนนสายมหาวิทยาลัย กว้าง 5 เมตร ยาว 671 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,355 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1,050,000.00
0.00
1,050,000.00
1,050,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางแยกทางหลวง หมายเลข 2202 ซอยเถียงนาครูน้อย บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 538 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,690 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
830,000.00
0.00
830,000.00
830,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,131,000.00
0.00
4,075,000.00
4,075,000.00
98.64%
98.64%
56,000.00
×
×
×