ทต.โคกพระ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 20 รหัสสายทาง มค.ถ. 6-0020 จากสายทางหลวง 213 ถึง สายถนนสุขาภิบาล 36 กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ เทศบาลตำ
816,000.00
816,000.00
0.00
816,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 26 รหัสสายทาง มค.ถ.6-0026 จากสายถนนสุขาภิบาล 22 ถึงสายถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร เทศบา
548,000.00
548,000.00
0.00
548,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
1,364,000.00
0.00
1,364,000.00
1,364,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×