อบต.กุดใส้จ่อ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านลิ้นฟ้า - สามแยกหนองมะแปป มค.ถ 23-006 หมู่ที่ 6 บ้านลิ้นฟ้า ตำบลกุดใส้จ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 554 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,770 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบ
1,060,000.00
1,060,000.00
0.00
1,060,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงเค็ง – คำไฮ มค.ถ 23-005 หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง ตำบลกุดใส้จ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 มตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทร
1,350,000.00
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลิ้นฟ้า – หลักด่าน มค.ถ 23-015 หมู่ที่ 6 บ้านลิ้นฟ้า ตำบลกุดใส้จ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 537 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,685 ตารางเมตร. ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จัง
1,033,000.00
0.00
1,033,000.00
1,033,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,443,000.00
2,383,000.00
1,060,000.00
3,443,000.00
69.21%
100.00%
0.00
×
×
×