อบต.ขามเฒ่าพัฒนา

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 030-010 ถนนสายแยกจากถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านสมศรี ถึง โคกเลี้ยงควาย บ้านขามเฒ่าเมืองทอง หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค
831,000.00
830,000.00
0.00
830,000.00
0.00%
99.87%
1,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 030-007 ถนนสายแยกจากถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านสมศรี ถึง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ
831,000.00
830,000.00
0.00
830,000.00
0.00%
99.87%
1,000.00
รวม
1,662,000.00
1,660,000.00
0.00
1,660,000.00
0.00%
99.88%
2,000.00
×
×
×