อบต.โคกพระ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองยาง บ้านเหล่า รหัสสายทาง มค.ถ 41-010 หมู่ที่ 9,10,13 บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,177 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,708 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ห
2,685,000.00
0.00
2,685,000.00
2,685,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ 9 จากสวนกำนันแป เชื่อมถนนสาย กันทรวิชัย - บ้านเหล่า รหัสสายทาง มค.ถ 41-011 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกพระ ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร พร
1,796,000.00
0.00
1,796,000.00
1,796,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,481,000.00
0.00
4,481,000.00
4,481,000.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×