อบต.นาโพธิ์

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16 ไป บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
6,985,000.00
5,808,000.00
0.00
5,808,000.00
0.00%
83.14%
1,177,000.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,003,700.00
18,700.00
5,808,000.00
5,826,700.00
0.27%
83.19%
1,177,000.00
×
×
×