อบต.หนองแวง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง สายหนองแวง - ห้วยแคน รหัสสายทาง 130-01 บ้านหนองแวง หมู่ 10 - บ้านห้วยแคน หมู่ 5,9 ตำบลหนองแวง กว้าง 8 เมตร ยาว 50 เมตร และกว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอ
9,350,000.00
9,350,000.00
0.00
9,350,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ปรับปรุงผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง 130-02 บ้านโนนสูง หมู่ 6 ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,505,000.00
7,505,000.00
0.00
7,505,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
16,855,000.00
16,855,000.00
0.00
16,855,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×