ทต.นาดูน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระบรมธาตุนาดูน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลจัมปาวดี บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
615,000.00
0.00
610,000.00
610,000.00
99.18%
99.18%
5,000.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
633,700.00
0.00
628,700.00
628,700.00
99.21%
99.21%
5,000.00
×
×
×