อบต.กู่สันตรัตน์

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 25-009 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2045 - เขตทางแยกบ้านดอนก่อ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,095 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,475 ตารางเมตร อ
1,538,000.00
0.00
1,537,800.00
1,537,800.00
99.98%
99.98%
200.00
2
[ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 25-011 สายแยกทางบ้านสระบัว - เขตทางแยกบ้านกู่ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร องค์การบร
5,215,000.00
0.00
5,215,000.00
5,215,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,753,000.00
6,752,800.00
0.00
6,752,800.00
100.00%
100.00%
200.00
×
×
×