อบต.ดงดวน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.46 -001 (บ้านแดงโพง –บ้านหนองยางน้อย ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำ
6,950,000.00
6,950,000.00
0.00
6,950,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,968,700.00
6,950,000.00
18,700.00
6,968,700.00
0.27%
100.00%
0.00
×
×
×