อบต.หนองคู

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ112-11 สายบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14 - บ้านหนองไผ่ (สุดเขตตำบลหนองคู) หมู่ที่14 บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส
2,961,000.00
0.00
2,961,000.00
2,961,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ112-09 สายปากทางบ้านหนองโนทับม้า หมู่ที่ 6 - โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนทับม้า ตำบลหนองคู กว้าง 6 เมตร ยาว 642 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเม
2,376,000.00
0.00
2,376,000.00
2,376,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ112-10 สายบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 5 - บ้านโคกล่าม (สุดเขตตำบลหนองคู) หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าจั่น ตำบลหนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,535 ตารางเมตร องค์การบริหา
2,192,000.00
0.00
2,192,000.00
2,192,000.00
100.00%
100.00%
0.00
4
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,547,700.00
7,547,700.00
0.00
7,547,700.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×