ทต.นาเชือก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนขิงแคง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 9-0075) ชุมชนขิงแคง หมู่ที่ 10 แบ่งออกไป 4 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิว
2,206,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,206,000.00
2
[ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนขิงแคง เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ]
1,645,000.00
1,440,000.00
0.00
1,440,000.00
0.00%
87.53%
205,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์พิทักษ์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 9-0023) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 12 และชุมชนนาเชือก หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดม
3,326,600.00
3,199,000.00
0.00
3,199,000.00
0.00%
96.16%
127,600.00
รวม
7,177,600.00
0.00
4,639,000.00
4,639,000.00
0.00%
64.63%
2,538,600.00
×
×
×