อบต.นาเชือก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ 3 เส้นทางไปเทศบาลนาเชือก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
3,124,800.00
0.00
3,124,800.00
3,124,800.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 11 ไปบ้านหนองคูน้อย ตำบลเขวาไร่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2,440,000.00
0.00
2,440,000.00
2,440,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,564,800.00
0.00
5,564,800.00
5,564,800.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×