อบต.สำโรง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมแสง หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านเหล่ากว้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง กว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80
636,300.00
631,000.00
0.00
631,000.00
0.00%
99.16%
5,300.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่ 2 เชื่อม (ถนนสายบ้านวังหิน - บ้านหนองแต้) ตำบลสำโรง กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนาเชื
1,349,000.00
0.00
1,349,000.00
1,349,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.105-06 สายบ้านเหล่ากว้าง-บ้านสำโรงใหม่ ตำบลสำโรง กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนาเชือ
959,000.00
0.00
959,000.00
959,000.00
100.00%
100.00%
0.00
4
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,963,000.00
631,000.00
2,326,700.00
2,957,700.00
78.53%
99.82%
5,300.00
×
×
×