อบต.หนองเม็ก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฮ หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 128-01 ช่วงที่ 1 ที่ กม. 0+000 ถึง 0+800 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
2,559,000.00
2,559,000.00
0.00
2,559,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแบบ (Asphaltic Cconcrete) สายบ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ มค.ถ. 128-02 ช่วงที่ 1 ที่ กม.6+870 - 7+416 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ที
1,210,000.00
0.00
1,210,000.00
1,210,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,769,000.00
1,210,000.00
2,559,000.00
3,769,000.00
32.10%
100.00%
0.00
×
×
×