อบต.หนองเรือ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก-บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,950 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.40เมตร
5,259,000.00
4,399,999.00
0.00
4,399,999.00
0.00%
83.66%
859,001.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นานางสาวปิ ทบทอบ เชื่อมถนนสายดอนกลอย - นาข่า หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 886.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่าล 4,430 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
1,976,000.00
1,856,000.00
0.00
1,856,000.00
0.00%
93.92%
120,000.00
3
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,253,700.00
6,255,999.00
18,700.00
6,274,699.00
0.26%
86.50%
979,001.00
×
×
×