อบต.หนองโพธิ์

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกป่าช้า - ป่าทำเล 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอ
1,450,000.00
1,450,000.00
0.00
1,450,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหัวโสก - บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
1,399,000.00
1,399,000.00
0.00
1,399,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,867,700.00
18,700.00
2,849,000.00
2,867,700.00
0.65%
100.00%
0.00
×
×
×