อบต.เขวาไร่

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 035-003 สายบ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลเขวาไร่ -เทศบาลตำบลนาเชือก อำนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง หรือพื้นที่คอนกรีตเส
2,830,000.00
1,917,000.00
0.00
1,917,000.00
0.00%
67.73%
913,000.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 035-007 สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่
2,949,000.00
2,949,000.00
0.00
2,949,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,797,700.00
4,866,000.00
18,700.00
4,884,700.00
0.32%
84.25%
913,000.00
×
×
×