ทต.บรบือ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.11-0019 ถนนโรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ กว้างเฉลี่ย 6.83 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,801.05 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ
5,712,000.00
0.00
5,712,000.00
5,712,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,712,000.00
0.00
5,712,000.00
5,712,000.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×