อบต.ดอนงัว

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนงัว หมู่ที่4 ไปบ้านน้อยบูรพา หมู่ที่4 บ้านดอนงัว ตำบลดอนงัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 5,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,800,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกบ้านนายละมัย ขอดี ไปบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ตำบลดอนงัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 5,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,800,000.00
รวม
5,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,600,000.00
×
×
×