อบต.บรบือ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-013สายโคกล่าม-วังโจด บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,025 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,000,000.00
1,250,000.00
0.00
1,250,000.00
0.00%
62.50%
750,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-008สายซำแฮด-หนองแสง บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 กว้าง 5 เมตร ยาว 828 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,705,000.00
1,798,000.00
0.00
1,798,000.00
0.00%
66.46%
907,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-003สายนาดี-โคกกลาง บ้านนาดี หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 805 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1,997,000.00
1,740,000.00
0.00
1,740,000.00
0.00%
87.13%
257,000.00
4
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,720,700.00
4,788,000.00
18,700.00
4,806,700.00
0.28%
71.52%
1,914,000.00
×
×
×